TẶNG MÁY TÍNH CHO HS KHÓ KHĂN THÁNG 10/2021

TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG- HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH  : SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM - VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP -TẶNG MÁY TÍNH CHO HS KHÓ KHĂN 10/2021

Bài viết liên quan